REGULAMIN ORAZ INFORMACJE DLA KLIENTÓW:

 • Ze względów prawnych wersja niemiecka jest autorytatywna. To têumaczenie sêu¥y wyêącznie celom informacyjnym.


 • I. Regulamin


  § 1 Postanowienia ogólne


  (1) Poniższy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrą Państwo z nami jako Sprzedawcą (Klaus Schneider) za pośrednictwem strony internetowej www.briefmarken-schneider.de. Jeżeli nie umówiono się inaczej, stosowane ewentualnie przez Państwa własne warunki umów nie znajdują zastosowania.

  (2) Konsumentem w rozumieniu poniższych regulacji jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej samodzielną działalnością zawodową lub gospodarczą.


  § 2 Zawarcie umowy


  (1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

  (2) Sprzedajemy towary częściowo lub wyłącznie jako Komisant we własnym imieniu, lecz na rachunek osoby trzeciej, będącej właścicielem towaru. Niezależnie od powyższego jesteśmy stroną umowy ze wszelkimi prawami i obowiązkami.

  (3) Nasze oferty w internecie nie są wiążące i nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy.

  (4) Mogą Państwo złożyć wiążącą ofertę kupna (zamówienie) za pomocą internetowego systemu zamówień. W tym celu przeznaczone do zakupu towary umieszcza się w "koszyku". Poprzez odpowiednią zakładkę w pasku nawigacji mogą Państwo wywołać "koszyk"i w każdym czasie dokonać zmian.
  Po wybraniu strony "kasa" i podaniu danych osobowych, jak również warunków płatności i dostawy, wszystkie dane odnośnie zamówienia zostaną Państwu ponownie pokazane na stronie z podsumowaniem zamówienia. Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo możliwość sprawdzić, zmienić wszelkie dane (także za pomocą funkcji przeglądarki "wstecz"), a także przerwać proces kupowania. Wysłanie zamówienia za pomocą przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" jest równoznaczne ze złożeniem nam przez Państwa wiążącej oferty. Otrzymają Państwo najpierw automatyczną wiadomość e-mail, w której zostaną Państwo poinformowani o otrzymaniu przez nas Państwa zamówienia. Wiadomość ta nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy.

  (5) Przyjęcie oferty (i zarazem zawarcie umowy) następuje w ciągu 2 dni poprzez potwierdzenie w formie tekstowej (np. wiadomość e-mail), w której zostanie Państwu potwierdzone przyjęcie zamówienia do realizacji lub dostawa towarów (potwierdzenie zamówienia). Jeśli nie otrzymają Państwo odpowiedniej wiadomości, nie są Państwo związani swoją ofertą. W takim przypadku, wszelkie spełnione do tej pory świadczenia będą niezwłocznie zwrócone.

  (6) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.


  § 3 Zawarcie umowy w przpadku produktów do pobrania


  (1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż produktów do pobrania (treści cyfrowe, które nie są dostarczane na materialnym nośniku danych). Już samo wystawienie produktu do pobrania na naszej stronie internetowej stanowi wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w opisie produktu.

  (2) Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi za pośrednictwem internetowego systemu zamówień w następujący sposób: Przeznaczone do zakupu produkty do pobrania umieszcza się w "koszyku". Poprzez odpowiednią zakładkę w pasku nawigacji mogą Państwo wywołać "koszyk" i w każdym czasie dokonać w nim zmian. Po wywołaniu strony "kasa", wprowadzeniu danych osobowych, a także warunków płatności, wszystkie dane odnośnie zamówienia będą Państwu pokazane ponownie na stronie z podsumowaniem zamówienia. Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo tutaj możliwość sprawdzić, zmienić wszelkie dane (także za pomocą funkcji przeglądarki "wstecz"), a także przerwać proces kupowania. Wysłanie zamówienia za pomocą przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" jest równoznaczne z wiążącym przyjęciem przez Państwa naszej oferty i prowadzi tym samym do zawarcia umowy sprzedaży.

  (3) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.


  § 4 Licencja na korzystanie z produktów do pobrania


  (1) Oferowane produkty do pobrania podlegają ochronie prawa autorskiego. O ile w danej ofercie nie podano inaczej, każdemu nabytemu u nas produktowi do pobrania towarzyszy zwykła licencja użytkowa.

  (2) Licencja zwykła na korzystanie zawiera zezwolenie na zapisanie i/lub wydrukowanie na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym jednej kopii produktu do pobrania do użytku osobistego. Zabronione jest tworzenie dodatkowych kopii. Zabrania się Państwu wyraźnie zmieniania, przerabiania plików lub ich częsci i udostępniania ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób prywatnie bądź komercyjnie.


  § 5 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie prawa własności


  (1) Prawo zatrzymania przysługuje Państwu tylko w przypadku występowania roszczeń z tego samego stosunku umownego.

  (2) Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.

  (3) Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, znajdują dodatkowo zastosowanie poniższe postanowienia:

  a) Zachowujemy prawo własności do towaru do momentu uregulowania wszystkich należności z tytułu bieżących transakcji pomiędzy stronami. Przed przeniesieniem prawa własności zabronione jest ustanawianie na towarze zastawu lub jego przewłaszczenie na zabezpieczenie.

  b) Mogą Państwo sprzedać towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W takim wypadku jednak, na mocy niniejszej mowy cedujecie na nas Państwo wszelkie roszczenia przysługujące Państwu z tytułu dalszej sprzedaży towaru, zaś my tę wierzytelność przyjmujemy. Są Państwo uprawnieni do dochodzenia ww. wierzytelności. W przypadku nieuregulowania przez Państwa należności, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia ww. wierzytelności.

  c) W przypadku połączenia lub pomieszania towaru, co do którego zastrzeżono naszą własność, nabywamy udział we współwłasności nowej rzeczy, którego wysokość obliczana jest jako stosunek ceny wskazanej na rachunku za towar, co do którego zastrzeżono naszą własność do wartości pozostałych rzeczy w chwili ich połączenia lub pomieszania.

  d) Zobowiązujemy się, na Państwa żądanie, zwolnić towar z przysługujących nam zabezpieczeń, jeśli ich realna wartość przekracza 110% wartości zabezpieczonego roszczenia. Przysługuje nam prawo wyboru, które z zabezpieczeń zostaną zwolnione.


  § 6 Rękojmia


  (1) Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady.

  (2) W przypadku, gdy sprzedaż dotyczyła rzeczy używanej, prawo rękojmi wygasa, odmiennie od przepisów ustawowych, po upływie roku od doręczenia Państwu towaru. Skrócony termin nie obowiązuje:

  - w przypadku przypisanych nam, spowodowanych w zawiniony sposób szkód związanych z utratą życia, uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu, a także innych szkód powstałych w wyniku umyślnego czynu lub na skutek rażącego niedbalstwa;
  - w przypadku zatajenia przez nas braków celem oszustwa lub przejęcia gwarancji za właściwości przedmiotu.

  (3) Jako konsument, będą Państwo poproszeni o sprawdzenie towaru niezwłocznie przy dostawie pod kątem kompletności, występowania widocznych wad i uszkodzeń podczas transportu. Prosimy również o jak najszybsze poinformowanie nas oraz przewoźnika o ewentualnych zastrzeżeniach. Nawet jeśli nie spełnią Państwo tych próśb, nie będzie to miało wpływu na Państwa ustawowe roszczenia z rękojmi.

  (4) Jeżeli są Państwo przedsiębiorcą, niezależnie od powyższych regulacji gwarancyjnych, obowiązują poniższe ustalenia:

  a) Przyjmuje się, że właściwość rzeczy stanowią tylko nasze własne dane i opis produktu producenta. Nie stanowią jej natomiast pozostałe reklamy, publiczne zapewnienia i deklaracje producenta.

  b) W przypadku towarów wadliwych gwarantujemy według własnego uznania naprawę lub dodatkową dostawę. Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się, mogą Państwo, według wyboru, żądać obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy. Po drugiej bezsskutecznej próbie usunięcia wady, uznaje się, że usunięcie wady nie powiodło się, jeżeli nic innego nie wynika w szczególności z rodzaju rzeczy lub wady albo innych okoliczności. W przypadku usunięcia wady nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia wyższych kosztów, które powstały w związku z dostarczeniem rzeczy do innego miejsca niż miejsce wykonania, pod warunkiem, że dostarczenie nie jest zgodne z zamierzonym zastosowaniem produktu.

  c) Prawo rękojmi wygasa po upływie roku od doręczenia Państwu towaru. Skrócony termin nie obowiązuje:

  - w przypadku przypisanych nam, spowodowanych w zawiniony sposób szkód związanych z utratą życia, uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu, a także innych szkód powstałych w wyniku umyślnego czynu lub na skutek rażącego niedbalstwa;
  - w przypadku zatajenia przez nas braków celem oszustwa lub przejęcia gwarancji za właściwości przedmiotu;
  - w przypadku przedmiotów, które zostały użyte w konstrukcji zgodnie z przeznaczeniem i spowodowały jej uszkodzenie;
  - w przypadku ustawowych roszczeń regresowych, jakie przysługują Państwu w związku z prawami z tytułu wad.


  § 7 Wybór prawa


  (1) Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku konsumenta wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).

  (2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.


  II. Informacje dla klientów


  1. Tożsamość Sprzedawcy


  Klaus Schneider
  Höhenkirchener Str. 24
  83620 Feldkirchen-Westerham
  Niemcy
  Telefon: 080635387
  E-Mail: ks@briefmarken-schneider.de


  Alternatywne rozstrzyganie sporów

  Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów ("platformę ODR"), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr Nasz adres e-mail znajduje się w naszym wydawnictwie. Nie jesteśmy zaangażowani ani chętni do udziału w procesie rozwiązywania sporów.


  2. Informacje odnośnie zawarcia umowy


  Czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korygowania błędów odbywają się na podstawie regulacji "zawarcie umowy" naszego regulaminu (część I.)


  3. Język umowy, utrwalanie tekstu umowy


  3.1 Językiem umowy jest język niemiecki.

  3.2 Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed złożeniem zamówienia za pomocą koszyka internetowego mogą Państwo wydrukować tekst umowy przy użyciu funkcji drukowania w przeglądarce lub zapisać go w postaci elektronicznej. Po otrzymaniu zamówienia, treść zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentem oraz regulamin zostaną Państwu przesłane w formie wiadomości e-mail.


  4. Główne cechy towarów lub usług


  Istotne cechy towaru i/lub usługi podane są w danej ofercie.


  5. Ceny i sposoby płatności


  5.1 Podane w ofertach ceny i koszty przesyłki stanowią ceny końcowe. Zawierają one wszystkie składniki ceny, w tym wszelkie należne podatki.

  5.2 Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, określonych w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu. Można je wywołać przy pomocy odpowiednio oznakowanego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są osobno wykazywane podczas procedury zamawiania i należy je dodatkowo doliczyć, jeżeli nie zadeklarowano dostawy z bezpłatną wysyłką.

  5.3 Jeżeli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą wystąpić niezależne od nas koszty dodatkowe, jak np. opłaty celne, podatki lub opłaty za przekazy pieniężne (opłaty za przelew, wymianę waluty w instytucjach kredytowych). Państwo są zobowązani do pokrycia tych kosztów. Koszty przelewów pieniężnych ponoszą Państwo również w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, lecz płatność została zlecona w kraju spoza Unii Europejskiej. 5.4 Dostępne rodzaje płatnościsą pokazane pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

  5.5 Jeżeli nic innego nie wynika z danego sposobu płatności, płatności związane z zawartą umową stają się natychmiast wymagalne.


  6. Warunki dostawy


  6.1 Warunki, termin oraz istniejące w danym wypadku ograniczenia dostawy znajdują się pod oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

  6.2 W przypadku, gdy są Państwo Konsumentem, zgodnie z przepisami, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia sprzedanej rzeczy podczas wysyłki przechodzi na Państwa dopiero z chwilą wydania Państwu rzeczy, niezależnie od tego, czy przesyłka była ubezpieczona, czy też nie. Reguła ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy samodzielnie dokonali Państwo wyboru przewoźnika spoza opcji dostarczenia oferowanych przez nas lub zlecili Państwo dostarczenie towaru innej osobie.

  W przypadku, gdy są Państwo Przedsiębiorcą, dostawa towaru odbywa się na Państwa ryzyko.


  7. Ustawowa odpowiedzialność za wady


  Kwestie odpowiedzialności cywilnej za wady regulują postanowienia dotyczące "Rękojmi" zawarte w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I).

  Powyższy regulamin oraz informacje dla klientów zostały sporządzone przez prawników specjalizujących się w prawie internetowym i są nieustannie sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tego tekstu i przejmuje odpowiedzialność w przypadku związanych z nim postępowań. Dokładne informacje znajdą Państwo pod adresem: https://www.haendlerbund.de/agb-service

  ostatnia aktualizacja: 07.12.2017

  *