GENERAL TERMS AND CUSTOMER INFORMATION:

 • Voor juridische doeleinden is de Duitse versie toonaangevend. Deze vertaling is alleen voor informatiedoeleinden.


 • I. Algemene voorwaarden


  1 Basisvoorzieningen


  (1) De onderstaande voorwaarden gelden voor alle contracten, die u met ons als aanbieder (Klaus Schneider) via de website www.briefmarken-schneider.de aangaat. Tenzij anders overeengekomen, wordt indien nodig de integratie van de door u gebruikte eigen voorwaarden tegengesproken.

  (2) Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in naam van hun onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.


  2 Totstandkomen van contract


  (1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

  (2) Wij verkopen de goederengedeeltelijk of uitsluitend als commissionair in eigen naam voor rekening van derden, dat wil zeggen, voor een derde als de eigenaar van de goederen. Ondanks dat zijn wij de contractpartner met diens rechten en plichten.

  (3) Onze aanbiedingen op internet zijn niet bindend en geen bindend aanbod voor het afsluiten van een contract.

  (4) U kunt een bindend koopverdrag (bestelling) via het online winkelwagensysteem afleveren. Hierbij worden de goederen die gekocht gaan worden in de 'winkelwagen' geworpen. Via de juiste knop in de navigatiebalk kunt u dan de 'winkelwagen' oproepen en daar op elk moment veranderingen doorvoeren. Na het oproepen van de pagina 'kassa' en na het invoeren van de persoonlijke gegevens zoals de betaal- en verzendvoorwaarden worden nog eens alle bestelgegevens op een overzichtspagina weergegeven. Voor het indienen van de bestelling krijgt u hier de gelegenheid om alle gegevens opnieuw te controleren, te wijzigen (ook via de functie "vorige" van uw internetbrowser) of de aankoop te annuleren. Door het verzenden van de bestelling via de knop "bestellen met verplichte betaling" gaat u een bindend aanbod bij ons aan. Hierna ontvangt u een automatische gegenereerde email als ontvangstbevestiging van uw bestelling, die nog niet leidt tot de contractsluiting.

  (5) De aanvaarding van het aanbod (en dus de contractsluiting) gebeurt binnen 2 dagen door de schriftelijke bevestiging (bijvoorbeeld e-mail) waarin het uitvoeren van de bestelling of de levering van de goederen (orderbevestiging) aan u bevestigd wordt. Als u geen gepast bericht krijgt, bent u niet langer gebonden aan uw bestelling. Reeds verleende diensten zullen in dit geval onmiddellijk worden terugbetaald.

  (6) De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting gebeurt via e-mail gedeeltelijk automatisch. Daarvoor dient u er zeker van te zijn dat het bij ons bekende emailadres correct is en dat u de door ons verzonden e-mail ook gegarandeerd ontvangt en vooral niet door de spamfilter wordt verhinderd.


  3 Totstandkoming van de overeenkomst bij downloadbare producten


  (1) Voorwerp van overeenkomst is de verkoop van download-producten (digitale inhoud, die niet op een fysieke gegevensdrager geleverd wordt). Al met het instellen van de betreffende downloadbare producten op onze website leggen wij u een bindend aanbod voor tot de sluiting van een koopverdrag volgens de voorwaarden aangegeven in de productbeschrijving.

  (2) Het koopverdrag komt via het online winkelwagensysteem als volgt tot stand: Hierbij worden de downloadbare producten die gekocht gaan worden in de 'winkelwagen' geworpen. Via de juiste knop in de navigatiebalk kan de klant dan de 'winkelwagen' oproepen en daar op elk moment veranderingen doorvoeren. Na het oproepen van de pagina 'Kassa' en na het invoeren van de persoonlijke gegevens zoals de betaal- en verzendvoorwaarden worden nog eens alle bestelgegevens op een overzichtspagina weergegeven. Voor het indienen van de bestelling krijgt u hier de gelegenheid om alle gegevens opnieuw te controleren, te wijzigen (ook via de functie "vorige" van uw internetbrowser) of de aankoop te annuleren. Door het versturen van de bestelling via de knop "bestellen met verplichte betaling", verklaart u wettelijk de bindende aanvaarding van het aanbod, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt.

  (3) De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting gebeurt via e-mail gedeeltelijk automatisch. U kan er zeker van zijn dat het door u bij ons bewaarde e-mailadres juist is, de ontvangt van de e-mail technisch zeker is en vooral niet door de spamfilter wordt verhinderd.


  4 Gebruikerslicentie downloadbare producten


  (1) De aangeboden downloadbare producten zijn auteursrechtelijk beschermd. U ontvangt bij elk bij ons gekocht download-product een enkelvoudige gebruikerslicentie, voor zover in de betreffende offerte niet anders is aangegeven.

  (2) De enkelvoudige gebruikerslicentie omvat de toestemming een kopie van het downloadbaar product op te slaan en/of af te drukken voor uw persoonlijk gebruik op uw computer of ander elektronisch apparaat. Elke verdere kopie is verboden. Het is voor u uitdrukkelijk verboden gegevens of delen ervan te veranderen of te bewerken en op de een of andere manier particulier of commercieel aan derden beschikbaar te stellen.


  5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud


  (1) U kunt retentierecht enkel uitoefenen in zoverre het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

  (2) Het product blijft tot volledige betaling van de koopprijs onze eigendom.

  (3) Bent u ondernemer, dan geldt het volgende:

  a) Wij houden het eigendom va het product tot de volledige vergoeding van de vorderingen uit de lopende zakenrelatie. Voorafgaand aan de overdracht van de eigendom van de goederen is een onderpand of een zogenaamde 'Sicherheitsübereignung' (beveiligheidsdoeleind) niet toegestaan.

  b) U kunt de goederen volgens de normale gang van zaken doorverkopen. In dat geval moet u nu al alle vorderingen van het gefactureerde bedrag, dat zal voortvloeien uit de doorverkoop, aan ons afstaan, voor zover we de overdracht accepteren. U bent verder bevoegd voor de inning van de schuld. Wanneer u uw betalingsverplichtingen niet goed nakomt, behouden wij ons het recht voor de schuld zelf te innen.

  c) Bij het verbinden en mengen van de goederen verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding van factuurwaarde van de goederen tot de andere verwerkte goederen op het moment van de verwerking.

  d) Wij verbinden ons ertoe om de aan ons verschuldigde effecten op uw verzoek vrij te geven in de mate dat de realiseerbare waarde van onze zekerheden met meer dan 10% groter is dan de beveiligde vorderingen. De keuze van de effecten die worden vrijgegeven ligt bij ons.


  6 Garantie


  (1) Er bestaan wettelijke garantierechten.

  (2) Bij gebruikte zaken bedraagt de garantietermijn afwijkend van de wettelijke regeling een jaar vanaf de aflevering van de goederen. De verkorte termijn is niet van toepassing:

  - voor ons te verantwoorden verwijtbare schade voortvloeiend uit schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid en bij opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte overige schade;
  - voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze verborgen hebben gehouden of een garantie voor de hoedanigheid van de zaak hebben gegeven.

  (3) Als consument, wordt u gevaagd om de goederen direct na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en schade te controleren en zowel ons als de transporteur zo snel mogelijk eventuele klachten mee te delen. Indien u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke aanspraak op garantie.

  (4) Voor zover u een ondernemer bent, gelden afwijkende garantiebepalingen:

  a) Als kwaliteit van de goederen gelden enkel onze eigen gegevens en de productbeschrijving van de producent zoals overeengekomen, niet andere reclame, openbare prijzen en uitspraken van de producent.

  b) In geval van gebreken geven wij naar eigen goeddunken garantie door het herstellen van gebreken of door nalevering. Mislukt het verhelpen van het tekort, dan kunt u na uw keuze vermindering eisen of afzien van de overeenkomst. De corrigerende maatregelen zijn van toepassing na een mislukte tweede poging, indien er blijkt dat vooral uit de soort van de zaak of het tekort of de andere omstandigheden niet iets anders oplevert. In het geval van verbetering moeten wij de verhoogde kosten niet dragen die ontstaan zijn door het verzenden van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering, op voorwaarde dat de zending niet aan het beoogde gebruik van de goederen voldoet.

  c) De garantieperiode bedraagt een jaar vanaf de datum van levering. De verkorte termijn is niet van toepassing:

  - voor ons te verantwoorden verwijtbare schade voortvloeiend uit schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid en bij opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte overige schade;
  - voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze verborgen hebben gehouden of een garantie voor de hoedanigheid van de zaak hebben gegeven;
  - bij zaken, die overeenkomstig hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en die het defect hebben veroorzaakt;
  - bij wettelijke regresvorderingen, die u in combinatie met garantierechten tegen ons heeft.


  7 Rechtskeuze


  (1) Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze keuze van het recht alleen, voor zover dit betekent de bescherming door dwingende bepalingen van de wet van het land van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

  (2) De bepalingen van het VS-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.


  II. Klanteninformatie


  1. Identiteit van de verkoper


  Klaus Schneider
  Höhenkirchener Str. 24
  83620 Feldkirchen-Westerham
  Duitsland
  Telefoon: 080635387
  E-mail: ks@briefmarken-schneider.de


  Alternatieve geschillenbeslechting

  De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen zonder rechterlijke tussenkomst (ODR platform), te vinden op https://ec.europa.eu/odr Ons e-mailadres vindt u in onze opdruk. We zijn niet toegewijd noch bereid om deel te nemen aan het geschillenbeslechtingsproces.


  2. Informatie over het tot stand komen van het contract


  De technische stappen die verband houden met het sluiten van een contract, het sluiten van een contract zelf en de correctieopties worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement "het sluiten van een contract" in onze standaard zakelijke voorwaarden (deel I.).


  3. Taal van het contract, opslaan van de tekst van het contract


  3.1 De taal van het contract is Duits.

  3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online winkelwagensysteem kunnen de contractgegevens via de afdrukfunctie van het browser geprint worden of elektronisch opgeslagen worden. Na ontvangst van de bestelling bij ons, worden de bestelgegevens, de door de wet vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nog eens via e-mail naar u verzonden.


  4. Essentiële kenmerken van de goederen of de dienst


  De essentiële kenmerken/voorwaarden van de goederen en/of diensten kunt u vinden in de betreffende offerte.


  5. Prijzen en betalingsmogelijkheden


  5.1 De in de respectieve aanbiedingen getoonde prijzen en verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijs. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

  5.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn via een bijbehorende knop op onze internetsite of in de betreffende offerte oproepbaar, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk vermeld en komen extra voor uw rekening, voor zover de levering niet vrij van verzendkosten is toegezegd.

  5.3 Als de goederen worden geleverd aan landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldovermakingen (overdrachts- of wisselkosten van de kredietinstellingen), die u zelf moet betalen. Eventuele kosten voor het overmaken van geld zijn voor uw rekening, ook als de goederen aan een EU-lidstaat worden geleverd, maar de betaling is buiten de Europese Unie geregeld.

  5.4 De ter beschikking staande betalingsmethoden staan onder een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze internetsite of in de betreffende offerte vermeld.

  5.5 Tenzij anders vermeld, zijn de vorderingen van het voltooide contract onmiddellijk opeisbaar.


  6. Leveringsvoorwaarden


  6.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringstermijn en eventueel bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze internetsite of in de betreffende offerte.

  6.2 Voor zover u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en de toevallige verslechtering van de verkochte goederen tijdens de verzending pas met de levering van de goederen op u overgaat, onafhankelijk of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelf een niet door ons aangeduid transportbedrijf of een andere persoon de opdracht gegevens hebt de levering uit te voeren.

  Bent u ondernemer, dan gebeurt de levering en de verzending op uw risico.


  7. Wettelijke garantierechten


  De aansprakelijkheid voor gebreken wordt gebaseerd op de regeling "Garantie" in onze algemene voorwaarden (deel I).

  Deze voorwaarden en klanteninformatie zijn gemaakt door juristen van de Händlerbund gespecialiseerd in het IT-recht en worden permanent gecontroleerd op naleving van de wet. De Händlerbund Management AG staat garant voor de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in het geval van gerechtelijke procedures. Meer informatie hierover vindt u op https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service).

  Laatste update: 07.12.2017

  *