Deutschland - Bundesrepublik - Dauerserien - Ausgabe Heuss 1


Originalabbildung
BRD DS HEUSS 1 Nr 183yb postfrisch WAAGR PAAR
010 Pfg Heuss I flour (b)
Katalog: MICHEL (183 yb)
Erhaltung: Postfrisch = **  (Postfrisch = **)
Einheit: Waagrechtes Paar  (Waagrechtes Paar)
Position:
Gummierung:
Geprüft: Nein
Qualität: Normal/Gut
Preis: 2.40
- 100061 -