Europa - Belgien - Belgien 1961-1970 - Belgien Jahrgang 1962


Originalabbildung
BELGIEN 1962 Nr 1283 O
6 Fr Wert aus der Ausgabe Europa Gemeinschaftsausgaben CEPT 1962
Katalog: MICHEL (1283)
Erhaltung: Eckstempel/Wellenstempel  (Eckstempel/Wellenstempel)
Einheit: Einzelstück  (Einzelstück)
Position:
Gummierung:
Geprüft: Nein
Qualität: Normal/Gut
Preis: 0.15
- 40144 -