Znajdziesz również formularz wypłaty modelu na odwrocie naszej faktury! Korzystaj najlepiej z tego formularza do odwołania i odeślij je wraz z towarem i fakturą z powrotem do nas.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Klaus Schneider
Briefmarkenversand
Höhenkirchener Str. 24
83620 Feldkirchen-Westerham
Numer fax: 08063/206699
Adres e-mail: ks@briefmarken-schneider.de

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) /o świadczenie następującej usługi(*):


Data zamówienia(*):

Odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.


*